Kleingartenanlage “Dahlwitzer Strasse e.V.”
Chronik